Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Zijn toepasselijk de metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van rechtbank te Rotterdam, Zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelede tekst. Deze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.